Todas as metodoloxías

Censos de poboación e vivendas. Ano 2001
Indicadores demográficos.
Explotación do movemento natural da poboación.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes.
Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. 1996. Estatística de poboación
Explotación dos movementos migratorios.
Proxeccións de poboación. 2002-2051
Proxección de taxas de actividade.
Emprego do tempo. 2002-2003
Indice de confianza do consumidor.
Indicadores sociais.
Proxeccións de poboación. Fogares
Enquisa de poboación activa.
Emprego público. 1999
Enquisa de pesca. 2001-2002
Explotación do rexistro de gando bovino.
Enquisa de bovino. 1999-2003
Estatística de construción de edificios.
Complexo agroalimentario. 2001
Estrutura do comercio. 2001-2002
Índice de vendas de comercio polo miúdo. Base 1998
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2004-2006
Enquisa continua de ocupación hoteleira. 2003
Estatística de ocupación no turismo rural. 2004-2006
Estatística de ocupación no turismo rural. 2003
Orzamentos e liquidacións. 2004
Orzamentos e liquidacións. 1999
Explotación estatística da información tributaria.
Explotación do directorio de organismos das administracións públicas galegas.
Explotación do directorio de empresas e unidades locais.
Central de balances. Informe trimestral
Central de balances. Informe anual
Servizos ás empresas.
Comercio exterior e intracomunitario.
Información sobre I+D+i.
Enquisa de pesca. 2003-2004
Prezos do leite.
Explotación da enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas.
Contas económicas trimestrais.
Contas económicas anuais.
Conta satélite de produción doméstica. Base 2000. Ano 2003
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Base 2000
Gasto do turismo. 1998-2007
Intercambio de mercadorías co Norte de Portugal. 1994-2000
Confianza empresarial.
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2005
Gasto dos non residentes.
Enquisa estrutural a fogares.
Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo.
Enquisa social: os fogares e o medio ambiente. 2008
Enquisa nacional de saúde. 2006
Enquisa aos demandantes de emprego. 2008
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Documento metodolóxico conxunto de Galicia, Pais Vasco e Rexión de Murcia
Índices de competitividade.
Indicadores de cohesión social.
Enquisa estrutural ás empresas.
Marco input-output. 2005
Marco input-output. 2005. Matriz de formación bruta de capital fixo
Marco input-output. 2005. Matriz simétrica
Enquisa conxuntural a fogares.
Enquisa de innovación empresarial. 2007
Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos.
Proxeccións de poboación. 2011-2021
Enquisa estrutural a fogares. Novas tecnoloxías.
Enquisa estrutural a fogares. Relacións familiares e sociais.
Enquisa estrutural a fogares. Formación e inserción laboral.
Enquisa estrutural a fogares. Ocio e hábitos culturais.
Enquisa estrutural a fogares. Coñecemento e uso do galego.
Enquisa estrutural a fogares. Vivendas familiares: Características e medio.
Enquisa estrutural a fogares. Gasto dos fogares.
Renda dos fogares municipal. Base 2005
Contas das sociedades mercantís de Galicia. Metodoloxía da operación previa "Indicadores do sector empresarial".
Conciliación entre vida laboral e familiar.
Emprego do tempo. 2009-2010
Enquisa estrutural a fogares. Dependencia.
Explotación estatística da información tributaria. Recadación de tributos cedidos. Datos municipais
Enquisa europea de saúde.
Cifras poboacionais de referencia.
Marco input-output. 2008
Proxeccións de poboación. 2012-2022
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil.
Matriz de contabilidade social. Base 2008
Indices de valor unitario para o comercio exterior. Referencia 2010
Conta satélite de produción doméstica. Base 2008. Ano 2010
Mostra continua de vidas laborais.
Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar.
Produto interior bruto municipal. Base 2008
Proxeccións de poboación. 2013-2023
Estatísticas do sector turístico.
Enquisa estrutural a fogares. Seguridade viaria.
Estatística de fluxos da poboación activa.
Censos de poboación e vivendas. Galego. Ano 2011
Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2013
Proxeccións de poboación. 2014-2024
Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal.
Proxeccións de fogares. 2014-2024
Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.
Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.
Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado.
Táboas de mortalidade.
Marco input-output. 2011
Matriz de contabilidade social. Base 2010
Estatística de multilocalización empresarial.
Módulo da situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral.
Enquisa estrutural a fogares. Capital social: benestar.
Conta satélite da cultura.
Produto interior bruto municipal. Base 2010
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra.
Crecemento potencial e output gap de Galicia.
Enquisa sobre a percepción da competencia en Galicia.
Enquisa estrutural a fogares. Mobilidade.
Emprego na Seguridade Social e mutualidades.
Proxeccións de poboación. 2016-2031
Proxeccións de fogares. 2016-2031
Enquisa sectorial ás empresas e ás institucións sen fins de lucro. 2014
Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. 2016
Esperanza de vida sen limitación. 2014
Contas das sociedades mercantís de Galicia.
Marco input-output. 2013. Actualización do Marco Input-Output
Contas do sector fogares. Base 2010
Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia.
Renda dos fogares municipal. Base 2010

Compartir: