Catálogo de publicacións

GALICIA EN CIFRAS
MEMORIA ANUAL DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA. CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA 2017
Na presente memoria inclúese un resumo da normativa aplicable, as actividades estatísticas de produción propia executadas polo IGE, a composición do Consello Galego de Estatística e breves referencias ás actividades de difusión e xestión do IGE. A información presentada, permite facer un seguimento das actividades realizadas polo organismo e contribúe a que o seu labor sexa máis coñecido, nun intento de achegar, na medida do posible, a información estatística ao cidadán.
ANÁLISE DA MINARÍA E FABRICACIÓN DE PRODUTOS MINERAIS NON METÁLICOS
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
ANÁLISE DO SECTOR TÉXTIL, CONFECCIÓN E CALZADO
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
ANÁLISE DO SECTOR DO TRANSPORTE E DA LOXÍSTICA
O obxectivo desta publicación é dobre: por unha banda afondar no coñecemento da economía galega a través do estudo de sectores sobranceiros na nosa estrutura económica e, por outra, dar unha mellor difusión ás estatísticas de síntese económica elaboradas polo IGE.
 Poboación
 Educación
 Traballo
 Benestar e condicións de vida
 Cultura e lecer
 Construción e vivenda
 Agricultura e pesca
 Enerxía e industria
 Servizos
 Administración pública
 Sector exterior
 Prezos
 Actividade empresarial
 Sistema de contas
 Sociedade da información
 Ciencia e tecnoloxía
 Información estatística xeral
 Organización estatística
 Metodoloxía e clasificacións
     
Compartir: