Operacións e actividades por obxectivos informativos

1. Operacións e actividades por metas de información

1. Territorio, recursos naturais e medio ambiente

1.1 Territorio e recursos naturais

1.2. Medio ambiente

2. Sociedade

2.1 Poboación e fogares

2.2. Sanidade

2.3. Educación e capital humano

2.4. Traballo

2.5. Condicións sociais

2.6. Cultura, deporte e lecer

2.7. Vivenda

3. Estrutura produtiva

3.1 Sector agrario

3.2. Pesca e acuicultura

3.3. Enerxía e industria

3.4. Construción

3.5. Servizos de mercado

3.6. Administración pública e outros servizos non de mercado

3.7. Mercados e prezos

3.8. Actividade empresarial

3.9. Sistema de contas

4. Coñecemento e tecnoloxía

4.1 Sociedade da información

4.2. Ciencia e tecnoloxía

9. Metas de plans anteriores

9.1 Territorio, recursos naturais e medio ambiente

9.3. Estrutura produtiva

2. Perspectiva de xénero

3. Operacións e actividades por liñas de actuación salientables

LAS 1. Demografía

LAS 2. Estrutura sociolaboral

LAS 3. Estrutura sociocultural

LAS 4. Cohesión territorial

LAS 5. Conxuntura económica

LAS 6. Estrutura económica

Compartir: