Características básicas dos fogares

Vivendas familiares: Características e medio. Nivel de satisfacción coa vivenda e o seu contorno físico e social

Fogares que manifestan ter determinados problemas coa vivenda

Fogares con problemas de ruído na vivenda. Ano 2015

Fogares con problemas de cheiros na vivenda. Ano 2015

Fogares que manifestan ter determinados problemas no contorno da vivenda

Fogares que residen en vivendas con deficiencias graves

Fogares que residen en vivendas con infraocupación

Persoas que residen en vivendas con sobreocupación

Fogares que manifestan residir en vivendas que non teñen problemas

Fogares segundo o grao de satisfacción global coa vivenda

Vivendas segundo os aspectos que producen un impacto negativo na paisaxe do seu contorno. Ano 2015

Fogares segundo o grao de satisfacción global coa paisaxe do seu contorno. Ano 2015

Información relacionada

 
Compartir: