9999-03-AE05 Indicadores de contexto do Plan estratéxico

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer información cuantitativa, nunha epígrafe específica, sobre o contorno socioeconómico para facilitar o seguimento e avaliación do Plan estratéxico

Obxectivos informativos:

 • 9.9.99. Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PGE 2017-2021)

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: economía galega

Variables de estudo: indicadores de cohesión socio-económica e indicadores de cohesión territorial

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Información elaborada procedente de varios organismos

Variable proporcionada pola fonte: indicador

Obtención da información: 

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 9999-03-AE05. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 9999-03-AE05. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE605. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE605. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE605. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE605. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE605. Indicadores de contexto do Plan estratéxico. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE229. Indicadores de contexto do Plan Estratéxico. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: