2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Calcular as afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada a partir dos ficheiros que a Tesouraría da Seguridade Social proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº 90 do 15 de abril de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do Padrón Municipal Continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE.

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: afiliacións á Seguridade Social

Variables de estudo: persoas afiliadas e afiliacións en alta laboral

Variables de clasificación: residencia da persoa afiliada, réxime, sector de actividade, sexo e idade

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: sistemas de información administrativos.  

Ficheiros de afiliacións e contas de cotización da Seguridade Social

Unidade estatística elemental: afiliación e conta de cotización

Outra unidade estatística: persoa afiliada

Forma de cobertura: transcrición ou parte

Forma de recollida: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2401-10-OE05. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2401-10-OE05. Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 24-106. Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 24-106. Afiliacións a Seguridade Social por concello de residencia do afiliado: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: