3301-02-AE05 Actividade industrial en Galicia

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Elaborar e difundir resultados das principais variables de emprego e actividade na industria cunha desagregación sectorial coherente coa realidade económica de Galicia, tomando como base os microdatos da Encuesta industrial de empresas (INE)

Obxectivos informativos:

 • 3.3.01. Subsector industrial relacionado co sector primario
 • 3.3.02. Outras industrias manufactureiras
 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: empresas do sector industrial en Galicia

Variables de estudo: persoal ocupado, importe neto da cifra de negocio, gastos de persoal, compras e traballos por outras empresas, investimentos en activos materiais

Variables de clasificación: agrupacións e sectores de actividade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos da Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)

Unidade estatística elemental: empresa industrial

Unidade informante: empresa

Forma de cobertura: autocobertura

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3301-02-AE05. Actividade industrial en Galicia. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3301-02-AE05. Actividade industrial en Galicia. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE339. Actividade industrial en Galicia 2014. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: