2503-03-OE05 Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    CCalcular as pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista a partir dos ficheiros que o Instituto Nacional de la Seguridad Social e o Instituto Social de la Marina proporciona ao IGE a través do convenio de colaboración publicado no BOE nº219 do 12 de setembro de 2011. Para imputar o concello de residencia, empregarase o ficheiro nominal do Padrón Municipal Continuo proporcionado polo INE ao IGE en virtude do convenio marco de intercambio de información entre o INE e o IGE

Obxectivos informativos:

 • 2.5.03. Pensións e outras prestacións

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: pensións contributivas básicas en alta da Seguridade Social de residentes en Galicia

Variables de estudo: pensionistas, importe medio das pensións

Variables de clasificación: sexo e idade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

ficheiro de pensións contributivas da Seguridade Social e Padrón municipal continuo do INE

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2503-03-OE05. Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2503-03-OE05. Pensións da Seguridade Social por concello de residencia da persoa pensionista: en implantación. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 25-301. Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: