2509-01-AE05 EEF. Módulo de coidado de menores

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Investigar como se organizan os coidados dos menores de 12 anos nos fogares galegos, a conciliación laboral e familiar e os coidados proporcionados por outras persoas

Obxectivos informativos:

 • 2.5.06. Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais
 • 2.5.09. Conciliación familiar e laboral

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: menor de 0 a 12 anos: asistencia a centros de educación e realización de actividades, axuda doutras persoas para o coidado de menores, fogares con nenos menores de 12 en relación coa actividade económica dos pais (redución de xornada e flexibilidade de horarios) e privación material dos nenos entre 3 e 12 anos

Variables de clasificación: Nivel educativo, tipoloxía da axuda para coidar os nenos, nivel de ingresos do fogar, actividade económica dos pais, etc.

Periodicidade: 

 • irregular

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.  

Módulo específico da Enquisa estrutural a fogares do IGE

Unidade estatística elemental: menores de 0 a 12 a anos

Outra unidade estatística: fogar

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: grupos de comarcas

Forma de expresión dos resultados: distribución

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2509-01-AE05. EEF. Módulo de coidado de menores. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: non incluído
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: AE319. ECV. Módulo de coidado de menores. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: