2102-02-OE05 Enquisa estrutural a fogares (EEF)

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Analizar e describir as principais características dos fogares galegos, en canto á súa composición demográfica e á súa situación económica

    No 2018 recollerase ademais información sobre novas tecnoloxías e coñecemento e uso do galego

Obxectivos informativos:

 • 2.1.02. Estrutura dos fogares
 • 2.5.01. Ingresos e gastos dos fogares
 • 2.5.02. Benestar
 • 4.1.01. Sociedade da información nos fogares

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: fogares residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: situación demográfica, situación económica, gastos dos fogares e uso das novas tecnoloxías

Variables de clasificación: sexo, idade, nivel de estudos, tipoloxía do fogar, ingresos do fogar, tamaño do municipio, etc.

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.

Unidade estatística elemental: fogar e persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda familiar principal

Unidade informante: persoa e fogar

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: grupos de comarcas e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2102-02-OE05. Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2102-02-OE05. Enquisa estrutural a fogares (EEF): en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 25-201. Enquisa estrutural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 25-201. Enquisa estrutural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 25-201. Enquisa estrutural a fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 25-201. Enquisa de condicións de vida (ECV): en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 25-201. Enquisa de condicións de vida (ECV): en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 25203. Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 25203. Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 25203. Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 25203. Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 25203. Enquisa de condicións de vida. Módulo xeral: en curso. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.3.5 Enquisa de condicións de vida das familias
 • PGE 1998-2001: 71. Enquisa de condicións de vida das familias
 
Compartir: