9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

    Secretaría Xeral Técnica. Consellería do Medio Rural

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Elaborar un sistema de indicadores que complemente aos de contexto construídos pola Comisión Europea co gallo de reflectir mellor as peculiaridades e de servir para analizar o efecto do PDR dentro de Galicia

Obxectivos informativos:

 • 9.9.99. Non procede (segundo o artigo 20.2 da Lei 15/2016 do PGE 2017-2021)

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: variables socioeconómicas, sectoriais e ambientais

Variables de estudo: indicadores socioeconómicos, sectoriais e ambientais

Variables de clasificación: grao de urbanización e tipoloxía rural-urbana

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, censos ou rexistros (Enquisa de poboación activa IGE-INE, Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y censos agrarios INE, Padrón municipal de Habitantes INE…), información estatística elaborada (Contas Económicas

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 9999-01-OE05. Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística) e Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2017: 9999-01-OE05. Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística) e Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 31-905. Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en curso. Instituto Galego de Estatística e Secretaría Xeral Técnica (Consellería do Medio Rural)
 • 2015: 31-905. Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural: en implantación. Instituto Galego de Estatística e Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2014: 31-905. Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural: en proxecto. Instituto Galego de Estatística e Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes (Consellería do Medio Rural e do Mar)
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: