3401-01-AE05 Seguimento e análise da construción

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Ofrecer información sobre o sector da construción que permita coñecer a evolución da actividade neste sector, así como proporcionar series periodificadas

Obxectivos informativos:

 • 3.4.01. Edificación residencial e non residencial

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: sistema de indicadores

Ámbitos de estudo

Alcance: actividades de construción de edificios e obras de enxeñaría civil

Variables de estudo: VEB; demanda e oferta de vivendas; prezos; emprego no sector…

Variables de clasificación: transaccións inmobiliarias: tipo de vivenda (nova/usada); prezos: tipo de vivenda (libre/protexida)

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: información elaborada.  

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad, Constituciones de hipoteca…do INE; Estadística registral inmobiliaria do Colegio de registradores; Contabilidade trimestral de Galicia base 2010 do IGE, etc.

Variable proporcionada pola fonte: vivendas, visados, licenzas, prezos

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: estatísticos derivados

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3401-01-AE05. Seguimento e análise da construción. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3401-01-AE05. Seguimento e análise da construción. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE313. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE313. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE313. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE313. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE313. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE207. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE207. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: AE207. Seguimento e análise da construción. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: