2506-05-AE05 EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Investigar a relación coa actividade laboral -ocupación e paro- da poboación xuvenil a partir dos datos da Enquisa de poboación activa. Explotaranse e difundiranse as principais variables proporcionadas pola enquisa para o colectivo de 16 a 29 anos

Obxectivos informativos:

 • 2.5.06. Poboación dependente e segmentos sociais con máis necesidades potenciais

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares principais menores de 30 anos

Variables de estudo: poboación, ocupados, inactivos e taxas de actividade, ocupación e paro

Variables de clasificación: poboación: sexo, grupos de idade e relación coa actividade; ocupados: sexo, grupos de idade, situación profesional, tipo de xornada e tipo de contrato; inactivos: sexo, grupos de idade e causa da inactividade; taxas: sexo e grupos de idade

Periodicidade: 

 • regular: trimestral

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: sección censual e vivenda

Unidade informante: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2506-05-AE05. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2506-05-AE05. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE315. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE315. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE315. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE315. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: AE315. EPA. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: AE501. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: AE501. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: non incluído
 • 2008: AE501. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: AE501. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: