2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Explotación e difusión da mostra continua de vidas laborais da Seguridade Social

Obxectivos informativos:

 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: persoas de 16 ou máis anos que residen en vivendas familiares

Variables de estudo: persoas que durante o ano de referencia (ano natural) tiveron relación coa Seguridade Social

Variables de clasificación: sexo, grupo de idade, provincia de residencia e nacionalidade

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados pola Seguridade Social aos que lle xuntaron información tributaria e do padrón

Unidade estatística elemental: persoa

Outra unidade estatística: bases de cotización, salarios

Forma de cobertura: formas diversas

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: provincias e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

 • gráficos que non sexan cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2401-07-AE05. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: AE321. Explotación da mostra continua de vidas laborais. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: