2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Investigar, en colaboración co INE, a relación entre a empregabilidade das persoas e a súa disposición a cambiar de residencia, a través do estudo conxunto das características laborais e o tempo que levan vivindo no municipio e difundir táboas nas que se cruzarán as principais características sociolaborais derivadas da EPA coas variables de mobilidade xeográfica derivadas do padrón

Obxectivos informativos:

 • 2.1.01. Estática e dinámica da poboación
 • 2.4.01. Caracterización do mercado laboral
 • 2.5.05. Desprazamentos por razón de traballo e outros tipos de mobilidade

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de microdatos

Ámbitos de estudo

Alcance: poboación residente en vivendas familiares principais

Variables de estudo: ocupados, parados, taxas de actividade, taxas de paro

Variables de clasificación: tempo de residencia no municipio, relación entre a residencia actual e a anterior, sexo, idade, nacionalidade, lugar de nacemento

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: microdatos.  

Microdatos facilitados polo INE

Unidade estatística elemental: persoa

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 2505-01-AE05. EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 2505-01-AE05. EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE329. EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: AE329. EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: