2702-01-AE05 EEF. Características básicas dos fogares

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Recollida da información 

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: AE

Obxectivos: 

    Obter información sobre as características das vivendas, as infraestruturas do seu contorno e o equipamento dos fogares

Obxectivos informativos:

 • 2.7.02. Equipamento e características das vivendas

Características técnicas

Tipoloxía: enquisa por mostraxe

Ámbitos de estudo

Alcance: fogares residentes en vivendas familiares principais

Variables de estudo: características básicas, equipamentos, instalacións e servizos das vivendas e nivel de satisfacción coa vivenda e o seu contorno físico e social

Variables de clasificación: número de persoas, tipoloxía do fogar, ingresos do fogar, tamaño do municipio

Periodicidade: 

 • irregular

Procedencia da información

Orixe dos datos: cuestionarios.  

Módulo específico da Enquisa estrutural a fogares do IGE

Unidade estatística elemental: fogar

Unidade informante: fogar

Forma de cobertura: entrevista

Forma de recollida: 

 • cuestionario/formulario en soporte electrónico (web…)

 • CATI, CAPI ou similares

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: grupos de comarcas e grandes concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: non incluído
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: AE334. EEF. Características básicas dos fogares. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: non incluído
 • 2014: non incluído
 • 2013: non incluído
 • 2012: non incluído

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 27101. Enquisa de condicións de vida. Características básicas dos fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 27101. Enquisa de condicións de vida. Características básicas dos fogares: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 2.3.5 Enquisa de condicións de vida das familias
 • PGE 1998-2001: 71. Enquisa de condicións de vida das familias
 
Compartir: