3801-01-OE05 Explotación do directorio de empresas e unidades locais

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Produción Estatística. Instituto Galego de Estatística

        -  Tratamento da información: depuración, imputación, elevación... 

        -  Elaboración das táboas e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Elaborar e manter un conxunto organizado de información básica sobre empresas e unidades locais con actividade económica en Galicia

Obxectivos informativos:

 • 3.8.01. Estrutura e caracterización do sector empresarial

Características técnicas

Tipoloxía: explotación estatística de sistemas de información, rexistros administrativos ou directorios

Ámbitos de estudo

Alcance: empresas que realizan algunha actividade en Galicia

Variables de estudo: empresas e unidades locais

Variables de clasificación: actividade económica, personalidade xurídica e número de asalariados da empresa

Periodicidade: 

 • regular: anual

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Imposto de Actividades Económicas, Rexistro Mercantil, Rexistros de Contas de Cotización e Afiliacións da Seguridade Social

Variable proporcionada pola fonte: empresa, unidade local

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos multidimensionais

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3801-01-OE05. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: 3801-01-OE05. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Subdirección Xeral de Produción Estatística (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 38-101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 38-101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 38-101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en reestruturación. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 38-101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 38-101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 38101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: 38101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2009: 38101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2008: 38101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2007: 38101. Explotación do directorio de empresas e unidades locais: en curso. Instituto Galego de Estatística

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: 3.3.1 Directorio de empresas e unidades locais
 • PGE 1998-2001: 110. Censo de locais
 
Compartir: