3902-03-OE05 Produto interior bruto municipal

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Realizar unha estimación do valor engadido xerado en cada concello de Galicia, e por agregación das comarcas e provincias. Ofrecer información da estrutura produtiva por comarcas

Obxectivos informativos:

 • 3.9.02. Contas económicas e beneficios empresariais

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: métodos de estimación indirecta

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas residentes en Galicia

Variables de estudo: produto interior bruto municipal e comarcal

Variables de clasificación: sectores de actividade

Periodicidade: 

 • regular: bienal

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Microdatos de enquisas, información elaborada procedente de varios organismos e información subministrada directamente polas unidades económicas

Variable proporcionada pola fonte: unidade económica

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

 • captura/consulta de información publicada

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: concellos

Forma de expresión dos resultados: distribución

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

 • cartogramas ou SIX

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: 3902-03-OE05. Produto interior bruto municipal: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)
 • 2017: non incluído

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 39-104. Produto interior bruto municipal: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 39-104. Produto interior bruto municipal: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 39-104. Produto interior bruto municipal: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 39-104. Estimación de macromagnitudes a nivel comarcal: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 39-104. Estimación de macromagnitudes a nivel comarcal: en proxecto. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: non incluído
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: