3904-01-OE05 Matriz de contabilidade social

Organismos responsables e fases que elaboran: 

    Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión. Instituto Galego de Estatística

        -  Recompilación dos datos 

        -  Cálculo e difusión de resultados 

Tipoloxía e estado: OE en curso

Obxectivos: 

    Describir os vínculos entre o valor engadido xerado polas ramas de actividade da economía e a renda primaria por subgrupos de fogares, divididos en función de categorías de persoas ocupadas, dentro do marco xeral do sistema de contas de Galicia

Obxectivos informativos:

 • 3.9.04. Sectores institucionais
 • 3.9.05. Contas satélites

Características técnicas

Tipoloxía: síntese: contas económicas e balances

Ámbitos de estudo

Alcance: unidades económicas residentes en Galicia

Variables de estudo: valor engadido bruto, renda xerada polos fogares, consumo final

Variables de clasificación: sexo, rama, nivel educativo, tipo de fogar

Periodicidade: 

 • irregular

Procedencia da información

Orixe dos datos: diferentes tipos de orixe.  

Contas económicas de Galicia, Enquisa de poboación activa (IGE-INE), Enquisa estrutural a fogares (IGE), Encuesta de Condiciones de Vida (INE), Encuesta de Estructura Salarial (INE), Muestra Continua de Vidas Laborales

Variable proporcionada pola fonte: ingresos

Obtención da información: 

 • información facilitada pola fonte

Difusión dos resultados

Máximo nivel de desagregación: Galicia

Forma de expresión dos resultados: contas ou estados contables

Forma de presentación dos resultados: 

 • táboas de datos

Soporte da difusión: 

Planificación estatística

Plan Galego de Estatística 2017-2021

 • 2018: non incluído
 • 2017: 3904-01-OE05. Matriz de contabilidade social: en curso. Subdirección Xeral de Síntese, Análise e Difusión (Instituto Galego de Estatística)

Plan Galego de Estatística 2012-2016

 • 2016: 39-402. Matriz de contabilidade social: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2015: 39-402. Matriz de contabilidade social: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2014: 39-402. Matriz de contabilidade social: en curso. Instituto Galego de Estatística
 • 2013: 39-402. Matriz de contabilidade social: en implantación. Instituto Galego de Estatística
 • 2012: 39-402. Matriz de contabilidade social: en proxecto. Instituto Galego de Estatística

Plan Galego de Estatística 2007-2011

 • 2011: 39304. Matriz de contabilidade social: en proxecto. Instituto Galego de Estatística
 • 2010: non incluído
 • 2009: non incluído
 • 2008: non incluído
 • 2007: non incluído

Actividades relacionadas dos plans estatísticos anteriores

 • PGE 2002-2006: non incluído
 • PGE 1998-2001: non incluído
 
Compartir: