Actividades para a meta de información: Caracterización do mercado laboral

2306-02-AE05 EPA. Módulo sobre a mocidade no mercado laboral

2401-01-OE05 Datos sobre ocupacións máis contratadas

2401-02-OE05 Persoal ao servizo da Administración autonómica

2401-03-OE05 Enquisa de poboación activa de Galicia (EPA)

2401-04-OE05 Apertura de centros de traballo

2401-05-OE05 Centros especiais de emprego

2401-06-AE05 Información do mercado laboral rexistrado

2401-07-AE05 Explotación da mostra continua de vidas laborais

2401-08-AE05 EPA. Estatística de fluxos da poboación activa

2401-09-AE05 Informe do paro rexistrado

2401-10-OE05 Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia da persoa afiliada

2401-11-AE05 EPA. Variables de submostra

2401-12-AE05 Emprego na Seguridade Social e Mutualidades

2401-13-AE05 Explotación do Rexistro de Contratos Laborais

2401-14-AE05 EPA. Módulo sobre a actividade por conta propia

2403-02-AE05 EPA. Decil de salarios do emprego principal

2505-01-AE05 EPA. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica

2507-02-AE05 EPA. Emprego das persoas con discapacidade

2509-02-AE05 EPA. Módulo sobre conciliación laboral e familiar

Compartir: