Actividades estatísticas de: Consellería do Medio Rural

3101-01-OE05 Superficies agrícolas

3102-01-OE05 Explotación do Rexistro de gando bovino

3102-02-OE05 Explotación do Rexistro de ovino e cabrún

3102-03-OE05 Sector porcino industrial

3103-01-OE05 Explotación do Rexistro de Maquinaria Agrícola

3104-01-AE05 Rendementos de cultivos

3105-01-OE05 Estatística de sacrificio de gando en matadoiros

3107-01-OE05 Sector cunícola

3107-02-OE05 Explotación do Rexistro vitícola

3107-03-AE05 Explotación do Rexistro de Avicultura

3301-01-AE05 Enquisa trimestral de fabricación de pensos e consumo de materias primas

3702-01-OE05 Prezos da terra

3702-02-OE05 Explotación do Rexistro sobre prezos declarados polos compradores de leite

3702-04-OE05 Prezos agrarios

9101-01-AE05 Incendios forestais

9999-01-OE05 Sistema de indicadores complementarios para o seguimento do Plan de desenvolvemento rural

9999-02-AE05 Indicadores de contexto do Plan de desenvolvemento rural

Compartir: