Catálogo de publicacións

Para solicitar as publicacións que se atopan dispoñibles deberá utilizar este formulario.
 Datos personais/profesionais
Os campos (*) son obrigatorios
Nome e apelidos/Organización:  (*)
Enderezo:  (*)
Poboación:  (*)
Código postal:  (*)
Provincia:  (*)
Profesión:
Teléfono de contacto:  (*)
Fax:
e-mail:  (*)
 Publicacións solicitadas
1ª:  (*)
2ª:
3ª:
4ª:
5ª:
Os datos persoais facilitados neste formulario formarán parte do ficheiro automatizado de difusión creado pola orde do 26 de xaneiro de 2011 pola que se regulan os ficheiros automatizados de datos de caracter persoal existentes na Consellería de Economía e Facenda (DOG nº49, do 11.03.2011). A finalidade deste ficheiro é xestionar as relacións de difusión e información estatística do IGE. Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición no Instituto Galego de Estatística (Complexo administrativo San Lázaro s/n 15703 Santiago de Compostela), órgano responsable do ficheiro.
 
Compartir: