Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)

Resumo de resultados 04/09/2019
Datos correspondentes a agosto de 2019

Introdución

A Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME) é unha operación estatística que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE) con carácter mensual. Como indica o seu nome, a información difundida mediante esta estatística procede da explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (máis coñecido polas súas siglas BORME), atendendo para facer os cálculos á data de publicación de cada incidencia.

O obxectivo desta operación é medir a demografía das sociedades mercantís en Galicia, ofrecendo información sobre os seguintes puntos:

  • As empresas creadas, as que amplían e reducen capital, e as que desembolsan dividendos pasivos.
  • Información sobre as empresas en situación concursal e as quebras, disolucións, extincións e transformación de sociedades ocorridas no mes de estudo.
  • Información sobre o número de socios fundadores das sociedades constituídas cada mes, así como da súa distribución por sexo.

Constitucións e ampliacións

Sociedades mercantís constituídas e que amplían capital.
Galicia. Agosto de 2019

Número


Capital (en euros)

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís constituídas segundo a provincia de inscrición. Galicia. Agosto de 2019
Número, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)


En agosto de 2019 constituíronse en Galicia 195 sociedades mercantís. Este mes rexistráronse 94 constitucións menos que no mes anterior e 50 menos que no mes de agosto de 2018. O capital medio1 subscrito polas sociedades constituídas en agosto ascendeu a 391.819,48 euros por sociedade.

Por outra banda, en agosto de 2019 ampliaron o seu capital social 51 sociedades mercantís. O capital ampliado por estas sociedades ascendeu a 10,15 millóns de euros. Con respecto ao mesmo mes do ano pasado, en agosto ampliaron capital 50 sociedades menos que as rexistradas hai 12 meses.

Como en meses precedentes, en agosto as provincias da Coruña e Pontevedra rexistraron o maior número de constitucións, co 46,67% das sociedades mercantís creadas no primeiro caso e o 37,44% no segundo. O 10,77% das novas empresas constituídas fixou a súa sede na provincia de Lugo e o outro 5,13% na provincia de Ourense.

1O capital medio subscrito por sociedade calcúlase dividindo o capital total das sociedades constituídas/que amplían capital entre o número de sociedades constituídas/que amplían capital.

Demografía das empresas constituídas

Sociedades mercantís constituídas segundo a forma xurídica. Galicia. Agosto de 2019

Número, euros

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Case todas as empresas constituídas en agosto en Galicia adoptaron a forma de sociedades de responsabilidade limitada (97,95%). O capital medio subscrito por este tipo de sociedades foi de 397.254,70 euros por empresa.

Porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

O 26,67% das empresas creadas en agosto pertencen á rama do comercio. As seguintes actividades en importancia son a construción (14,87%), as actividades inmobiliarias, financeiras e de seguros (12,31%) e a Hostalaría (10,26%).

A presenza do sexo masculino segue a ser maioritaria na creación de empresas, como en meses precedentes: 199 socios (o 79,28% do total) fronte a 52 socias (20,72%) en agosto de 2019.

Ademais, as sociedades mercantís creadas en Galicia adoitan estar compostas por un número de socios moi pequeno, limitado nunha porcentaxe moi elevada das constitucións a unha soa persoa. De feito, en agosto, o 73,33% das sociedades constituídas foron creadas por un único socio fundador e o 20,51% por dous socios.Distribución dos socios fundadores das sociedades mercantís constituídas segundo o sexo. Galicia. Agosto de 2019
Persoas, porcentaxe

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Disolucións, reducións de capital e transformación de sociedades

Sociedades mercantís disoltas e que reducen capital. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Sociedades mercantís con escisións, fusións ou en situación concursal. Galicia
Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

En agosto de 2019 disolvéronse 43 sociedades mercantís en Galicia, 40 menos que en xullo de 2019. Con respecto ao acontecido hai un ano, o número de disolucións diminuíu en 23 unidades. Vinte e tres empresas reduciron o seu capital social en agosto. Este mes rexistráronse dous procesos de fusión e ningún de escisión.

O mes de agosto pechou con 20 sociedades afectadas por concurso de acredores. Con respecto ao acontecido hai un ano, en agosto de 2018 había 6 sociedades menos afectadas por esta situación que en agosto de 2019.

Distribución das constitucións por concellos

Sociedades mercantís constituídas segundo o concello de inscrición
Dende setembro de 2018 a agosto de 2019

Número

Fonte: IGE    (descarga da táboa)

Compartir: