BOLETÍN DE SERIES DE CONXUNTURA. INDUSTRIA

Valor Engadido Bruto (VEB) e ocupados na industria
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais de Galicia. Base 2010
INE. Contabilidad nacional trimestral de España. Base 2010
IGE-INE. Enquisa de poboación activa    
(descarga da táboa)

Valor engadido bruto na industria


Indicadores de industria

Índice de produción industrial por destino económico dos bens
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: INE. Índice de producción industrial    (descarga da táboa)

Índice de produción industrial

Índices de cifra de negocios e entrada de pedidos na industria
Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: INE. Índices de cifra de negocios en la industria. Índices de entrada de pedidos en la industria    (descarga da táboa)

Índice de cifra de negocios


Afiliacións e paro rexistrado

Afiliacións medias á Seguridade Social e paro rexistrado
na industria

Taxas de variación anual e interanual (%)


Fonte: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Afiliaciones a la Seguridad Social. Movimiento laboral registrado
Nota: considéranse as afiliacións ao Réxime Xeral (incluídos os Cuidadores non Profesionais, excluídos S.E. Agrario e S.E.E. Fogar) e ao Réxime Especial de Traballadores Autónomos    
(descarga da táboa)

Afiliacións na industria


Nota: a taxa de variación anual para o último ano dispoñible nas táboas correspóndese coa taxa de variación da media no que vai de ano

Definicións

Compartir: