Definicións


Obra de nova planta:

Obra maior que dá lugar a un novo edificio, con independencia de se existiu demolición total previa doutro edificio ou non. Non inclúe as obras menores que non precisan licenza de obra nin aquelas outras que se realizan sen solicitar a autorización municipal

Operacións relacionadas
Construción de edificios
Compartir: