Definicións


Obra de demolición:

A obra de demolición pode ser total ou parcial:

  • Demolición total: consiste no derribo total dun edificio e pode ser anterior á construción doutro ou pode dar lugar á simple desaparición do edificio, sen que se solicite licenza de nova construción neste segundo caso.
  • Demolición parcial: só se dá en obras de rehabilitación, e neste caso a licenza é conxunta para a demolición e a rehabilitación.

Operacións relacionadas
Construción de edificios
Compartir: