Definicións


Produto interior bruto (PIB):

É o resultado da actividade produtiva das unidades de produción residentes.Nas contas económicas estímase por tres vías: oferta, demanda e rendas.

  • Suma do valor engadido bruto (VEB) das ramas de actividade, máis os impostos netos de subvencións sobre os produtos (oferta).
  • Suma da demanda final de bens e servizos das unidades institucionais residentes máis o saldo exterior de bens e servizos (demanda)
  • Suma de remuneración de asalariados, impostos sobre a produción e as importacións netos de subvencións, renda mixta e excedente de explotación bruto (rendas).

Operacións relacionadas
Contas económicas anuais
Débeda
Marco input-output
Conta satélite de produción doméstica
Conta satélite da cultura
Contas económicas trimestrais
Produto interior bruto municipal
Compartir: