Definicións


Adulto:

Na Enquisa estrutural a fogares (EEF) considéranse adultas as persoas de 25 ou máis anos e aquelas de 18 a 24 que percibiron ingresos de traballo ou prestacións no ano natural anterior á realización da enquisa ou non conviven con ningún dos seus pais.

Operacións relacionadas
Enquisa estrutural a fogares. Módulo xeral
Compartir: