Fogares segundo a porcentaxe de ingresos do fogar dedicados ao pagamento de distintos conceptos de gastos correntes. Ano 2011

Espazo=Galicia
  PorcentaxeNúmero
Ata o 5,00% 4,30 45.550
Entre o 5,01% e o 10,00% 30,86 326.708
Entre o 10,01% e o 20,00% 46,69 494.328
Entre o 20,01% e 30,00% 11,84 125.377
Máis do 30,00% 6,31 66.817
Total 100,00 1.058.779

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os conceptos de gastos correntes incluídos son: auga, electricidade, gas/gasóleo, butano, comunidade, servizo doméstico, seguro do fogar, telefonía fixa e telefonía móbil.
O servizo doméstico é o dedicado exclusivamente ás tarefas do fogar, non inclúe o coidado de nenos nin de persoas dependentes.
Desde o ano 2011 telefonía fixa inclúe o gasto en internet fixa e telefonía móbil inclúe o gasto en internet móbil.

11-07-2013
Compartir: