Actividade industrial en Galicia


Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Persoas, miles euros
  2018
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 30.492 78.662.241 5.664.416 2.789.663 230.777 12.989 43.263.400 3.533.218 1.540.774 141.442
   B Industrias extrativas 427 1.192.146 127.387 155.065 4.165 287 282.518 54.129 13.896 2.186
   C Industria manufactureira 26.812 61.160.194 4.462.362 1.912.171 192.754 11.740 36.524.363 3.147.608 1.089.291 129.042
      Alimentación 5.854 14.302.086 912.436 465.765 49.283 2.024 8.486.767 564.048 242.654 29.281
      Fabricación de bebidas 534 2.594.716 241.889 140.282 6.089 518 967.952 79.293 70.586 2.948
      Industria do tabaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria téxtil 777 276.592 38.007 8.118 2.895 431 175.570 37.926 5.922 2.282
      Confección de prendas de vestir 1.288 278.043 51.182 5.419 4.488 795 1.536.830 189.252 7.320 8.561
      Industria do coiro e do calzado 379 234.167 50.623 3.206 3.155 47 26.236 4.474 219 287
      Madeira e cortiza 1.220 668.286 85.718 44.224 5.457 1.000 1.332.342 175.781 86.622 8.356
      Industria do papel 157 672.862 66.663 27.239 2.569 44 535.849 54.665 25.396 1.537
      Artes gráficas e soportes gravados 1.656 336.980 77.861 10.958 5.265 779 253.785 53.394 8.230 2.867
      Coquerías e refino do petróleo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria química 554 6.017.433 229.051 138.779 6.773 137 631.552 41.089 19.287 1.377
      Industria farmaceútica .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Caucho e materias plásticas 434 1.275.566 134.598 75.076 5.793 169 780.894 100.463 29.153 3.941
      Produtos minerais non metálicos diversos 1.817 1.791.632 260.166 102.507 11.143 779 757.376 140.143 24.464 6.259
      Metalurxia 140 5.861.325 201.718 181.391 5.198 75 5.265.275 134.678 54.842 4.382
      Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 4.911 2.295.105 422.481 69.612 22.231 1.984 2.121.388 373.190 65.595 15.565
      Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos 224 377.399 66.168 9.942 2.345 92 176.835 31.493 4.477 1.030
      Fabricación de material e equipo eléctrico 199 1.344.811 166.825 69.614 5.916 65 828.350 49.359 11.051 1.409
      Maquinaria e equipo mecánico 566 879.789 175.729 63.401 7.448 272 547.769 101.838 14.920 3.732
      Vehículos de motor, remolques e semirremolques 195 687.203 111.451 34.040 4.958 117 6.957.297 447.793 295.664 14.526
      Material de transporte, agás vehículos de motor 147 2.649.467 415.954 55.696 9.665 146 769.524 161.189 12.327 4.566
      Fabricación de mobles 2.132 650.674 133.146 17.436 9.347 801 287.008 58.220 6.746 3.475
      Outras industrias manufactureiras 1.806 357.399 58.544 8.723 4.859 555 124.438 25.457 5.572 1.806
      Reparación e instalación de maquinaria e equipo 1.787 1.391.829 402.832 42.404 15.379 895 891.626 259.978 27.160 9.470
   D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 1.879 13.223.846 319.038 499.216 5.667 681 5.488.108 137.275 388.796 2.584
      Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 1.879 13.223.846 319.038 499.216 5.667 681 5.488.108 137.275 388.796 2.584
   E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 1.374 3.086.055 755.629 223.211 28.191 280 968.411 194.207 48.792 7.630
      Captación, depuración e distribución de auga 696 1.711.483 305.861 117.887 10.077 52 241.180 42.689 2.546 1.542
      Recollida e tratamento de augas residuais 97 78.598 24.129 2.842 949 21 22.629 2.408 400 120
      Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 524 1.278.352 420.452 102.116 16.821 183 701.339 148.379 45.759 5.922
      Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 58 17.621 5.187 366 344 24 3.262 731 86 46

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos

(..) Dato non dispoñible

25-06-2020
Compartir: