Actividade industrial en Galicia


Estatística estrutural de empresas do sector industrial. Resultados por agrupacións de actividade. CNAE-09

Unidade: Persoas, miles euros
  2017
  EspañaGalicia
  Número de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupadoNúmero de locaisCifra de negociosSoldos e salariosInversión en activos materiaisPersoal ocupado
Total industria 28.287 74.562.896 5.171.089 2.421.322 219.204 12.768 39.919.141 3.347.377 1.516.830 135.546
   B Industrias extrativas 416 1.043.539 106.440 35.401 3.644 279 254.320 51.767 17.886 2.228
   C Industria manufactureira 24.929 57.970.381 4.081.811 1.675.811 183.322 11.609 33.901.717 2.956.943 1.054.924 123.555
      Alimentación 5.215 15.445.947 857.389 357.813 47.059 2.111 8.120.028 532.368 180.732 27.050
      Fabricación de bebidas 438 2.746.239 232.308 147.308 6.130 476 898.630 78.844 76.018 3.000
      Industria do tabaco .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria téxtil 754 267.930 36.334 7.217 2.747 411 148.346 35.456 8.787 2.172
      Confección de prendas de vestir 1.084 264.580 45.159 6.531 4.286 776 1.575.880 195.224 11.887 8.807
      Industria do coiro e do calzado 383 190.629 45.236 9.563 3.091 50 25.654 4.185 395 282
      Madeira e cortiza 1.116 583.072 76.811 47.819 5.290 988 1.287.940 157.816 82.505 7.990
      Industria do papel 153 650.843 62.881 48.039 2.571 44 657.741 60.860 31.851 1.682
      Artes gráficas e soportes gravados 1.535 300.745 72.257 11.495 5.022 702 233.462 48.338 8.792 2.717
      Coquerías e refino do petróleo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
      Industria química 491 5.518.762 209.051 120.853 6.486 144 592.723 40.608 28.777 1.415
      Industria farmaceútica 24 209.635 26.924 8.112 681 .. .. .. .. ..
      Caucho e materias plásticas 418 1.186.099 120.353 54.596 5.440 160 809.617 93.622 42.583 3.759
      Produtos minerais non metálicos diversos 1.724 1.558.043 232.747 100.687 10.871 749 711.057 125.440 19.132 5.930
      Metalurxia 102 5.649.731 191.119 182.912 4.992 73 4.625.118 132.565 57.896 4.264
      Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipo 4.767 2.094.471 382.595 69.529 21.406 2.017 1.988.753 343.248 103.376 15.279
      Fabricación de produtos informaticos, electrónicos e ópticos .. .. .. .. .. 87 160.582 30.962 5.648 1.026
      Fabricación de material e equipo eléctrico 206 1.380.824 157.145 51.202 5.618 78 473.601 40.021 41.581 1.296
      Maquinaria e equipo mecánico 514 753.421 153.781 30.779 6.893 289 537.159 110.001 18.726 4.067
      Vehículos de motor, remolques e semirremolques 212 734.703 97.179 37.310 4.493 115 6.833.740 440.782 234.198 13.898
      Material de transporte, agás vehículos de motor 130 2.585.889 366.575 53.778 8.908 114 675.872 137.635 11.944 4.101
      Fabricación de mobles 2.074 615.254 121.932 14.451 8.963 795 314.041 60.600 5.713 3.590
      Outras industrias manufactureiras 1.776 358.081 53.380 14.474 4.818 522 100.521 21.415 6.139 1.660
      Reparación e instalación de maquinaria e equipo 1.581 1.263.382 371.413 43.313 14.128 892 689.486 205.429 36.955 8.219
   D Subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 1.561 12.502.054 251.877 519.225 4.889 621 4.922.424 163.700 406.883 2.655
      Subministración de electricidade, gas, vapor e aire acondicionado 1.561 12.502.054 251.877 519.225 4.889 621 4.922.424 163.700 406.883 2.655
   E Subministración de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación 1.382 3.046.922 730.961 190.885 27.349 258 840.680 174.968 37.137 7.108
      Captación, depuración e distribución de auga 740 1.706.436 301.532 111.919 10.075 45 223.963 42.288 3.242 1.535
      Recollida e tratamento de augas residuais 82 71.967 22.636 6.093 841 22 19.813 2.396 726 127
      Recollida, tratamento e elminación de residuos, valoración de residuos 513 1.259.914 404.372 72.303 16.251 173 594.009 129.968 33.091 5.407
      Actividades de descontaminación e outros servizos de gestión de residuos 46 8.604 2.421 569 181 18 2.895 317 79 39

Fonte: INE. Estadística estructural de empresas: sector industrial
Nota: Para España as variables clasifícanse en función da actividade principal da empresa
Para Galicia as variables clasifícanse en función da actividade principal dos establecementos

(..) Dato non dispoñible

23-09-2019
Compartir: