Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2019/Abril 127,419 130,115 102,261 144,478 102,724 119,003 117,949 109,197 106,446 125,148 143,976
2019/Maio 132,039 134,514 110,716 148,355 107,432 124,266 122,000 118,959 108,063 123,791 159,579
2019/Xuño 121,790 121,734 111,263 127,849 109,742 121,560 118,369 123,502 108,640 110,922 158,133
2019/Xullo 137,541 138,373 103,637 149,767 119,476 134,627 129,078 149,562 110,406 122,462 175,133
2019/Agosto 134,932 137,218 95,904 149,750 117,137 127,711 119,948 175,779 97,856 98,727 153,849
2019/Setembro 128,936 127,448 107,439 138,244 106,644 132,935 136,429 128,638 113,010 122,324 164,796
2019/Outubro 137,605 138,056 110,905 152,188 111,044 135,820 150,370 113,432 112,585 122,426 165,462
2019/Novembro 125,954 125,563 103,338 134,280 110,123 126,708 142,628 101,887 111,819 125,377 129,373
2019/Decembro 136,978 138,827 101,524 145,883 130,660 131,048 133,345 116,737 130,526 141,402 130,940
2020/Xaneiro 121,295 121,492 89,363 128,814 111,557 120,320 137,254 95,819 110,116 119,029 113,231
2020/Febreiro 116,890 116,969 89,798 128,012 97,252 116,282 130,769 95,321 108,991 109,580 115,618
2020/Marzo 103,111 104,091 63,099 113,290 91,771 99,872 123,540 41,783 111,543 97,983 95,337
2020/Abril 71,873 70,566 23,874 72,421 76,658 75,528 91,680 3,004 100,582 98,985 69,399

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

22-06-2020
Compartir: