Información xeral


Índice de cifra de negocios por sectores de actividade. Base 2015

Índices e taxas de variación=Índices Espazo=Galicia
  XeralComercioVenta e reparación de vehículos de motor e motocicletasComercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletasComercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletasOutros servizosTransporte e almacenamentoHostaleríaInformación e comunicaciónsActividades profesionais, científicas e técnicasActividades administrativas e servizos auxiliares
2018/Agosto 133,301 136,601 110,027 148,316 115,035 123,077 105,271 173,132 101,927 103,583 157,321
2018/Setembro 126,854 129,734 107,727 143,013 103,461 117,897 109,456 125,061 107,211 113,123 153,973
2018/Outubro 134,868 138,979 103,082 155,238 108,839 122,233 119,680 110,857 110,706 128,063 153,842
2018/Novembro 128,015 133,347 99,808 147,628 107,322 111,783 113,402 97,694 109,770 115,294 124,654
2018/Decembro 125,039 127,892 105,860 130,085 127,677 116,165 106,270 112,678 120,901 131,021 128,812
2019/Xaneiro 123,846 129,744 95,873 141,142 110,644 105,942 113,859 91,289 101,818 106,888 104,194
2019/Febreiro 112,331 115,226 90,267 127,029 93,179 103,374 105,808 90,675 101,870 111,242 105,082
2019/Marzo 124,045 127,379 98,232 141,281 101,357 113,751 116,132 106,586 104,925 113,888 126,210
2019/Abril 127,419 130,115 102,261 144,478 102,724 119,003 117,949 109,197 106,446 125,148 143,976
2019/Maio 132,034 134,514 110,717 148,355 107,432 124,247 122,012 118,826 108,064 123,791 159,579
2019/Xuño 121,745 121,673 111,263 127,755 109,742 121,564 118,369 123,531 108,634 110,922 158,133
2019/Xullo 137,349 138,056 102,731 149,315 119,605 134,807 129,214 149,719 110,349 122,702 175,715
2019/Agosto 134,963 137,240 95,614 149,726 117,334 127,770 120,001 176,182 97,832 98,529 153,842

Fonte: INE. Indicadores de actividade do sector servizos
Nota: Datos provisionais.
Os índices de "Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas" e "Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas" para Galicia deben tomarse con precaución pois poden estar afectados por elevados erros de mostraxe

21-10-2019
Compartir: