Administración Local. Liquidacións. Dereitos recoñecidos netos dos ingresos e obrigas recoñecidas netas dos gastos. Clasificación económica

Unidade: Miles de euros
Administración Local=Deputacións
  201520162017
  1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos1 Impostos directos2 Impostos indirectos3 Taxas, prezos e outros ingresos
Galicia 36.995 34.783 33.817 41.743 36.440 33.085 40.115 36.428 27.304
   A Coruña 16.363 14.510 10.454 17.909 15.224 11.166 17.597 15.085 9.636
   Lugo 4.600 4.614 6.426 6.536 4.789 6.702 4.960 4.679 2.187
   Ourense 4.181 3.648 5.534 4.472 3.915 4.475 5.186 4.277 5.069
   Pontevedra 11.851 12.011 11.402 12.827 12.511 10.741 12.372 12.388 10.411

Fonte: Ministerio de Economía y Función Pública. Extraído: http://serviciostelematicosext.minhap.gob.es/SGCAL/entidadeslocales/
Nota: Antes de 2001 os datos correspondentes as deputacións proceden da publicación Consello de Contas. Informe de fiscalización das entidades locais.
02-01-2019
Compartir: