Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20182019
Galicia
      Capítulo I: Impostos directos 2.369.905,88 2.485.820,92
         10 Sobre a renda 2.067.156,34 2.249.016,79
         11 Sobre o capital 302.695,56 236.568,61
      Capítulo II: Impostos indirectos 3.460.242,62 3.400.622,12
         20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 267.488,40 288.409,15
         21 Imposto sobre o valor engadido 2.119.032,31 2.042.791,09
         22 Impostos sobre consumos específicos 975.156,94 971.663,17
         28 Impostos extinguidos 0,00 0,00
         29 Tributos propios da comunidade autónoma 37.576,90 36.439,93
      Capítulo III: Taxas e outros ingresos 187.422,92 189.304,86
         30 Taxas administrativas 27.049,38 26.192,09
         31 Prezos 33.641,34 34.524,46
         32 Outras taxas 0,00 0,00
         36 Debedores 53.515,52 55.262,95
         37 Ingresos por ensaios clínicos 0,00 0,00
         38 Reintegros 10.785,53 11.642,81
         39 Outros ingresos 35.949,49 35.113,59

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Considéranse os tributos propios, as recargas sobre tributos estatais, os tributos cedidos e xestionados pola comunidade e os tributos cedidos e xestionados polo Estado. No total do capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
Os datos correspondentes ao capítulo III son provisionais ata o 2007 (inclusive) xa que non se dispón de información de todos os organismos autónomos.

30-04-2020
Compartir: