Ingresos tributarios da Comunidade Autónoma de Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20172018
Galicia
      Capítulo I: Impostos directos 2.357.315,76 2.369.905,88
         10 Sobre a renda 2.130.720,60 2.067.156,34
         11 Sobre o capital 226.595,16 302.695,56
      Capítulo II: Impostos indirectos 3.300.814,26 3.460.242,62
         20 Sobre transmisións patrimoniais onerosas e actos xurídicos documentados 251.719,85 267.488,40
         21 Imposto sobre o valor engadido 2.003.250,86 2.119.032,31
         22 Impostos sobre consumos específicos 946.264,57 975.156,94
         28 Impostos extinguidos 0,00 0,00
         29 Tributos propios da comunidade autónoma 38.454,24 37.576,90
      Capítulo III: Taxas e outros ingresos 179.066,50 187.422,92
         30 Taxas administrativas 24.424,65 27.049,38
         31 Prezos 37.897,78 33.641,34
         32 Outras taxas 0,00 0,00
         36 Debedores 49.482,25 53.515,52
         37 Ingresos por ensaios clínicos 0,00 0,00
         38 Reintegros 10.534,40 10.785,53
         39 Outros ingresos 35.827,70 35.949,49

Fonte: Información subministrada directamente pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma
Nota: Considéranse os tributos propios, as recargas obre tributos estatais, os tributos cedidos e xestionados pola comunidade e os tributos cedidos e xestionados polo Estado. No total do capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
Os datos correspondentes ao capítulo III son provisionais ata o 2007 (inclusive) xa que non se dispón de información de todos os organismos autónomos.

30-04-2019
Compartir: