Recadación tributaria do Estado en Galicia. Criterio de caixa

Unidade: Miles de euros
Espazo=Galicia
  20172018
Capítulo I: Impostos directos 4.086.636 4.208.028
   Imposto sobre a renda das persoas físicas 2.688.969 2.833.064
   Imposto sobre sociedades 1.230.210 1.189.122
   Imposto sobre a renda dos non residentes 113.198 126.531
Capítulo II: Impostos indirectos 2.499.926 2.781.413
   Imposto sobre o valor engadido 2.271.247 2.540.565
   Impostos especiais 118.292 121.167
   Imposto sobre primas de seguros .. ..
   Tráfico exterior 99.615 109.241
   Cotización e exacción de azucre e isoglicosa .. ..
Capítulo III: Taxas e outros ingresos 81.843 54.485
   Taxas .. ..

Fonte: AEAT. Informes mensuales de recaudación tributaria
Nota: No total do Capítulo III están incluídos prezos e outros ingresos que non son tributarios
(..) Dato non dispoñible

16-05-2019
Compartir: