Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Miles de euros Espazo=Galicia
  20122013201420152016
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 46.972.679 46.357.750 46.161.917 46.878.158 47.740.343
      Gasto en consumo final dos fogares 34.563.568 34.005.555 33.838.849 34.169.726 34.808.572
      Gasto en consumo final das AAPP 11.801.529 11.781.147 11.746.770 12.110.021 12.309.183
         Individual 7.317.757 7.244.184 7.269.253 7.494.393 7.621.895
         Colectivo 4.483.772 4.536.963 4.477.517 4.615.628 4.687.288
      Gasto en consumo final das ISFLSF 607.582 571.048 576.298 598.411 622.588
   Formación bruta de capital 9.809.276 8.766.988 9.106.807 9.339.283 9.539.626
      Formación bruta de capital fixo 9.531.825 8.620.073 8.856.741 8.856.418 9.094.662
      Variación de existencias 277.451 146.915 250.066 482.865 444.964
   Exportacións de bens e servicios 27.189.312 29.473.989 28.799.734 29.637.828 30.274.096
   Importacións de bens e servicios 29.569.957 29.931.610 28.926.368 28.963.154 28.559.634
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 54.401.310 54.667.117 55.142.090 56.892.115 58.994.431
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.497.687 2.679.549 2.715.969 2.887.982 2.839.709
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 9.019.119 9.684.659 9.581.801 9.543.161 9.821.450
      Industria manufactureira 6.387.298 6.531.385 6.793.842 7.109.275 7.348.718
   Construción 3.887.126 3.379.649 3.371.165 3.501.240 3.726.697
   Servizos 33.996.108 33.907.405 34.352.177 35.665.952 37.212.929
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 11.614.891 11.667.188 11.836.001 12.568.229 13.417.596
      Información e comunicacións 1.232.770 1.148.488 1.105.796 1.080.691 1.202.885
      Actividades financeiras e de seguros 1.830.743 1.642.016 1.777.453 1.824.292 1.895.723
      Actividades inmobiliarias 4.982.556 5.144.258 5.189.001 5.126.545 5.156.546
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 2.585.895 2.658.785 2.745.775 2.988.655 3.115.527
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 9.503.199 9.604.899 9.704.116 9.949.857 10.266.354
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 2.246.054 2.041.771 1.994.035 2.127.683 2.158.298
   Impostos netos sobre os productos 5.001.270 5.015.855 5.120.978 5.293.780 5.393.646
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 54.401.310 54.667.117 55.142.090 56.892.115 58.994.431
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 24.711.325 24.425.401 24.271.073 24.811.500 25.282.270
      Soldos e salarios 18.956.993 18.721.265 18.515.497 19.013.000 19.475.662
      Cotizacións sociais 5.754.332 5.704.136 5.755.576 5.798.500 5.806.608
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 24.491.088 24.901.283 25.411.397 26.343.822 27.924.314
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 5.198.897 5.340.433 5.459.620 5.736.793 5.787.847
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 54.401.310 54.667.117 55.142.090 56.892.115 58.994.431

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: