Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Estrutura porcentual Espazo=Galicia
  20122013201420152016
DEMANDA          
   Gasto en consumo final 86,3 84,8 83,7 82,4 80,9
      Gasto en consumo final dos fogares 63,5 62,2 61,4 60,1 59,0
      Gasto en consumo final das AAPP 21,7 21,6 21,3 21,3 20,9
         Individual 13,5 13,3 13,2 13,2 12,9
         Colectivo 8,2 8,3 8,1 8,1 7,9
      Gasto en consumo final das ISFLSF 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1
   Formación bruta de capital 18,0 16,0 16,5 16,4 16,2
      Formación bruta de capital fixo 17,5 15,8 16,1 15,6 15,4
      Variación de existencias 0,5 0,3 0,5 0,8 0,8
   Exportacións de bens e servicios 50,0 53,9 52,2 52,1 51,3
   Importacións de bens e servicios 54,4 54,8 52,5 50,9 48,4
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 4,6 4,9 4,9 5,1 4,8
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación 16,6 17,7 17,4 16,8 16,6
      Industria manufactureira 11,7 11,9 12,3 12,5 12,5
   Construción 7,1 6,2 6,1 6,2 6,3
   Servizos 62,5 62,0 62,3 62,7 63,1
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría 21,4 21,3 21,5 22,1 22,7
      Información e comunicacións 2,3 2,1 2,0 1,9 2,0
      Actividades financeiras e de seguros 3,4 3,0 3,2 3,2 3,2
      Actividades inmobiliarias 9,2 9,4 9,4 9,0 8,7
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares 4,8 4,9 5,0 5,3 5,3
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais 17,5 17,6 17,6 17,5 17,4
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 4,1 3,7 3,6 3,7 3,7
   Impostos netos sobre os productos 9,2 9,2 9,3 9,3 9,1
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100
RENDAS          
   Remuneración de asalariados 45,4 44,7 44,0 43,6 42,9
      Soldos e salarios 34,8 34,2 33,6 33,4 33,0
      Cotizacións sociais 10,6 10,4 10,4 10,2 9,8
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta 45,0 45,6 46,1 46,3 47,3
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 9,6 9,8 9,9 10,1 9,8
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO 100 100 100 100 100

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: