Contas económicas anuais


Cadro macroeconómico de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016

Unidade: Prezos correntes
Dato=Taxas de variación interanuais Espazo=Galicia
  20122013201420152016
DEMANDA          
   Gasto en consumo final -1,7 -1,3 -0,4 1,6 1,8
      Gasto en consumo final dos fogares -1,4 -1,6 -0,5 1,0 1,9
      Gasto en consumo final das AAPP -2,6 -0,2 -0,3 3,1 1,6
         Individual -3,1 -1,0 0,3 3,1 1,7
         Colectivo -1,7 1,2 -1,3 3,1 1,6
      Gasto en consumo final das ISFLSF 1,6 -6,0 0,9 3,8 4,0
   Formación bruta de capital -7,1 -10,6 3,9 2,6 2,1
      Formación bruta de capital fixo -6,9 -9,6 2,7 0,0 2,7
      Variación de existencias -13,4 -47,0 70,2 93,1 -7,8
   Exportacións de bens e servicios -4,8 8,4 -2,3 2,9 2,1
   Importacións de bens e servicios -3,3 1,2 -3,4 0,1 -1,4
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -3,4 0,5 0,9 3,2 3,7
OFERTA          
   Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca -2,9 7,3 1,4 6,3 -1,7
   Industrias extractivas; industria manufactureira; subministración de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado; subministración de auga, actividades de saneamiento, xestión de residuos e descontaminación -4,2 7,4 -1,1 -0,4 2,9
      Industria manufactureira -9,4 2,3 4,0 4,6 3,4
   Construción -15,5 -13,1 -0,3 3,9 6,4
   Servizos -2,0 -0,3 1,3 3,8 4,3
      Comercio; reparación de vehículos de motor e motocicletas; transporte e almacenamento; hostalaría -2,6 0,5 1,4 6,2 6,8
      Información e comunicacións -6,2 -6,8 -3,7 -2,3 11,3
      Actividades financeiras e de seguros -3,5 -10,3 8,2 2,6 3,9
      Actividades inmobiliarias 3,2 3,2 0,9 -1,2 0,6
      Actividades profesionais, científicas e técnicas; actividades administrativas e servizos auxiliares -5,6 2,8 3,3 8,8 4,2
      Administración pública e defensa; seguridade social obrigatoria; educación; actividades sanitarias e de servicios sociais -3,6 1,1 1,0 2,5 3,2
      Actividades artísticas, recreativas e de entretemento; reparación de artigos de uso doméstico e otros servizos 5,1 -9,1 -2,3 6,7 1,4
   Impostos netos sobre os productos -0,2 0,3 2,1 3,4 1,9
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -3,4 0,5 0,9 3,2 3,7
RENDAS          
   Remuneración de asalariados -6,0 -1,2 -0,6 2,2 1,9
      Soldos e salarios -6,4 -1,2 -1,1 2,7 2,4
      Cotizacións sociais -4,4 -0,9 0,9 0,7 0,1
   Excedente bruto de explotación / Renda mixta bruta -1,8 1,7 2,0 3,7 6,0
   Impostos netos sobre a produción e as importacións 2,5 2,7 2,2 5,1 0,9
   PRODUTO INTERIOR BRUTO A PREZOS DE MERCADO -3,4 0,5 0,9 3,2 3,7

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018
Compartir: