Contas económicas trimestrais


Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019. Oferta, demanda e rendas

Prezos=Prezos correntes Tratamento do dato=Datos corrixidos de estacionalidade e calendario Dato=Niveis Espazo=Galicia
  201920202020/I2020/II2020/III2020/IV2021/I
PIBpm 63.985.457 58.750.758 15.348.425 13.015.025 15.296.263 15.091.045 15.099.179
   Demanda              
      Gasto en consumo final 53.184.618 49.599.199 12.848.752 10.972.914 13.072.626 12.704.907 12.440.777
         Gasto dos fogares e ISFLSF 39.962.370 35.564.897 9.351.671 7.539.004 9.574.675 9.099.546 8.827.015
         Gastos das AA.PP. 13.222.249 14.034.302 3.497.081 3.433.910 3.497.950 3.605.361 3.613.762
      Formación bruta de capital 10.703.419 9.176.243 2.495.277 1.951.653 2.387.762 2.341.552 2.407.458
      Demanda interna (en termos nacionais) (*) 63.888.037 58.775.443 15.344.029 12.924.567 15.460.388 15.046.459 14.848.235
      Exportación de bens e servizos 32.864.395 30.590.501 8.005.851 5.725.040 8.413.697 8.445.913 8.613.318
      Importación de bens e servizos 32.766.975 30.615.185 8.001.455 5.634.582 8.577.821 8.401.327 8.362.373
   Oferta (VEB)              
      VEB. Agricultura, gandaría, silvicultura e pesca 2.886.467 2.887.007 728.783 719.573 720.653 717.999 708.957
      VEB. Industria 10.405.255 9.353.849 2.481.929 1.983.376 2.433.047 2.455.496 2.553.010
         VEB. Industria manufactureira 7.365.939 6.624.162 1.783.071 1.295.862 1.771.910 1.773.319 1.784.233
      VEB. Construción 4.393.546 3.964.176 1.005.279 906.994 1.039.380 1.012.523 994.729
      VEB. Servizos 40.301.924 37.638.804 9.736.107 8.496.873 9.780.509 9.625.315 9.571.142
         VEB. Comercio, transporte e hostalería 13.540.752 11.008.485 3.034.853 2.143.077 2.997.373 2.833.182 2.701.940
         VEB. Información e comunicacións 1.622.958 1.625.645 416.098 399.839 404.339 405.369 398.676
         VEB. Actividades financeiras e de seguros 1.996.150 2.066.896 555.853 498.363 517.143 495.537 583.269
         VEB. Actividades inmobiliarias 6.257.555 6.282.834 1.572.507 1.570.643 1.569.411 1.570.272 1.571.457
         VEB. Actividades profesionais 3.641.730 3.356.291 841.990 721.826 901.139 891.337 863.824
         VEB. Administración pública, sanidade e educación 10.881.866 11.338.699 2.786.265 2.816.060 2.840.042 2.896.333 2.927.957
         VEB. Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 2.360.913 1.959.954 528.541 347.065 551.063 533.285 524.020
      Impostos netos sobre os produtos 5.998.266 4.906.922 1.396.326 908.209 1.322.674 1.279.712 1.271.341
      VEB. Servizos non de mercado 9.337.253 9.735.662 2.391.467 2.409.787 2.440.512 2.493.896 2.513.966
   Rendas              
      Remuneración dos asalariados (RA) 28.247.143 27.038.178 6.818.578 6.043.745 7.057.262 7.118.593 ..
      Excedente de explotación bruto / Renda mixta bruta 29.419.780 26.506.412 7.075.088 5.979.271 6.837.336 6.614.718 ..
      Impostos netos sobre a produción e as importacións 6.318.535 5.206.168 1.454.758 992.009 1.401.666 1.357.735 ..

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais. Revisión Estatística 2019.
Nota: Os datos do ano 2018 son provisionais. Os datos dos anos 2019 e 2020 son avance.
Os datos do PIB e as súas compoñentes a prezos correntes están en miles de euros
(*) Achega ao crecemento do PIB no caso de taxas de variación

(..) Dato non dispoñible

28-05-2021
Compartir: