Matriz de Contabilidade Social


Valor engadido bruto: soldos e salarios por sexo, rama e nivel educativo e renda mixta por rama e sexo. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Agricultura e pesca (A)Enerxía e industria (B,C,D,E)Industria manufactureira (C)Resto de industria e enerxía (B,D,E)Construción (F)Comercio, transporte, hostalería,... (G-N)Admon. pública, educación, sanidade,... (O-T)Total
Soldos e salarios                
   Homes                
      Nivel de formación I e II 250.099 827.968 727.719 100.250 649.982 1.375.900 336.455 3.440.404
      Nivel de formación III 70.292 577.251 506.846 70.406 202.814 909.680 527.099 2.287.137
      Nivel de formación IV 149.685 919.186 807.149 112.037 363.410 1.748.351 1.982.529 5.163.161
      Total 470.076 2.324.406 2.041.714 282.692 1.216.206 4.033.931 2.846.083 10.890.702
   Mulleres                
      Nivel de formación I e II 37.028 269.174 264.742 4.432 29.442 855.709 525.088 1.716.441
      Nivel de formación III 7.603 113.082 107.224 5.859 8.201 703.017 646.308 1.478.211
      Nivel de formación IV 20.440 328.800 295.477 33.323 73.122 1.377.227 3.184.233 4.983.821
      Total 65.071 711.056 667.443 43.613 110.765 2.935.953 4.355.629 8.178.474
   Total soldos e salarios 535.147 3.035.462 2.709.157 326.305 1.326.971 6.969.884 7.201.712 19.069.176
Renda mixta                
   Homes 1.013.265 262.413 .. .. 1.177.502 1.739.238 305.020 4.497.439
   Mulleres 891.399 86.675 .. .. 33.934 979.063 388.794 2.379.864
   Total renda mixta 1.904.664 349.088 .. .. 1.211.436 2.718.301 693.814 6.877.303
Cotizacións sociais 113.942 1.049.109 932.465 116.644 352.883 1.993.203 2.227.357 5.736.494
Outros impostos netos sobre a produción -243.051 160.193 49.453 110.740 28.118 503.550 -56.739 392.071
Excedente de explotación bruto 2.350.061 5.227.641 3.355.403 1.872.238 1.773.911 14.283.700 2.699.204 26.334.517
Total Valor Engadido Bruto 2.756.099 9.472.405 7.046.478 2.425.927 3.481.883 23.750.337 12.071.534 51.532.258

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Nivel de formación:
 • I: Analfabetos, sen estudos e estudos primarios.
 • II: 1ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral correspondente.
 • III: 2ª etapa de educación secundaria e formación e inserción laboral que precisa de título de secundaria.
 • IV: Educación superior e doutoramento.
  O dato do Excedente de explotación bruto da Enerxia e Industria do ano 2008 foi corrixido con data 15/12/2017 ao advertir un erro no mesmo
  O ano 2015 é provisional

  (..) Dato non dispoñible

  15-12-2017
Compartir: