Matriz de Contabilidade Social


Renda xerada polo sector institucional fogares segundo a principal fonte de ingresos dos fogares. Base 2010. Ano 2015

Unidade: Miles de euros. Prezos correntes
Espazo=Galicia
  Soldos e salariosRendas mixtas
  HomesMulleresTotalHomesMulleresTotal
I: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son os salarios 10.315.834 7.426.449 17.742.284 883.931 574.433 1.458.364
II: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as rendas mixtas 124.003 293.899 417.901 3.210.894 1.483.391 4.694.286
III: Fogares cuxa principal fonte de ingresos son as pensións contributivas 458.241 528.421 986.662 354.503 284.411 638.913
IV: Outros fogares 50.742 54.645 105.387 48.111 37.629 85.740
TOTAL 10.948.820 8.303.414 19.252.233 4.497.439 2.379.864 6.877.303

Fonte: IGE. Matriz de Contabilidade Social. Base 2010
Nota: Os soldos e salarios e rendas mixtas estímanse en perspectiva rexional, isto é, atendendo á residencia do fogar e non do centro de traballo.
O ano 2015 é provisional

15-12-2017
Compartir: