Sociedades mercantís constituídas segundo CNAE 2009 e provincia

Unidade: Número, euros
Espazo=Galicia
  2020/Xaneiro2020/Febreiro2020/Marzo2020/Abril2020/Maio2020/Xuño
TOTAL 326 388 344 96 109 241
01.Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas 5 10 12 4 3 10
02.Silvicultura e explotación forestal 2 4 8 0 2 2
03.Pesca e acuicultura 2 3 0 0 0 4
05.Extracción de antracita, hulla e lignito 0 0 0 0 0 0
06.Extracción de cru de petróleo e gas natural 0 0 0 0 0 0
07.Extracción de minerais metálicos 0 0 0 0 0 0
08.Outras industrias extractivas 0 0 0 0 1 1
09.Actividades de apoio ás industrias extractivas 0 0 0 0 0 0
10.Industria da alimentación 3 0 7 1 2 5
11.Fabricación de bebidas 0 1 4 0 0 0
12.Industria do tabaco 0 0 0 0 0 0
13.Industria téxtil 0 0 1 0 0 0
14.Confección de roupa de vestir 0 1 0 0 2 1
15.Industria do coiro e do calzado 0 0 0 0 0 0
16.Industria da madeira e da cortiza, agás mobles; cestaría e espartaría 1 1 1 1 0 0
17.Industria do papel 0 0 1 0 0 0
18.Artes gráficas e reprodución de soportes gravados 1 0 0 1 0 0
19.Coquerías e refinación de petróleo 0 0 0 0 0 0
20.Industria química 1 2 0 0 0 1
21.Fabricación de produtos farmacéuticos 0 0 0 0 1 0
22.Fabricación de produtos de caucho e plásticos 0 0 0 0 0 0
23.Fabricación doutros produtos minerais non metálicos 1 0 0 0 0 0
24.Metalurxia; fabricación de produtos de ferro, aceiro e ferroaliaxes 0 0 0 0 0 0
25.Fabricación de produtos metálicos, agás maquinaria e equipamento 5 5 4 1 2 2
26.Fabricación de produtos informáticos, electrónicos e ópticos 0 0 1 0 0 1
27.Fabricación de material e equipamento eléctrico 0 0 0 0 0 0
28.Fabricación de maquinaria e equipamento n.c.n. 0 0 0 0 0 4
29.Fabricación de vehículos de motor, remolques e semirremolques 0 0 0 0 0 0
30.Fabricación doutro material de transporte 0 1 2 0 0 1
31.Fabricación de mobles 0 1 1 0 0 1
32.Outras industrias manufactureiras 0 1 0 0 0 3
33.Reparación e instalación de maquinaria e equipamento 3 3 1 0 0 1
35.Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado 2 17 26 4 5 2
36.Captación, depuración e distribución de auga 0 0 0 0 0 0
37.Recolla e tratamento de augas residuais 0 0 0 0 0 0
38.Recolla, tratamento e eliminación de residuos; valorización 0 1 1 0 0 1
39.Actividades de descontaminación e outros servizos de xestión de residuos 0 0 0 0 0 1
41.Construción de edificios 30 47 25 7 3 6
42.Enxeñaría civil 2 1 2 0 0 1
43.Actividades de construción especializada 25 22 19 6 5 10
45.Venta e reparación de vehículos de motor e motocicletas 15 9 10 1 2 10
46.Comercio por xunto e intermediarios do comercio, salvo de vehículos de motor e motocicletas 28 39 33 15 15 25
47.Comercio a retallo, salvo de vehículos de motor e motocicletas 30 32 34 8 9 20
49.Transporte terrestre e por tubaxe 8 12 5 2 3 8
50.Transporte marítimo e por vías navegables interiores 1 0 0 0 0 1
51.Transporte aéreo 0 0 0 0 0 0
52.Almacenamento e actividades anexas ao transporte 2 3 1 1 0 2
53.Actividades postais e de correos 0 0 0 0 2 0
55.Servizos de aloxamento 8 13 9 4 2 8
56.Servizos de comidas e bebidas 36 61 30 5 6 27
58.Edición 1 1 1 0 0 0
59.Actividades cinematográficas, de vídeo e de programas de televisión, gravación de son e edición musical 0 4 5 0 2 0
60.Actividades de programación e emisión de radio e televisión 0 0 0 0 0 0
61.Telecomunicacións 1 0 1 1 0 3
62.Programación, consultaría e outras actividades relacionadas coa informática 4 6 5 4 6 5
63.Servizos de información 0 0 0 0 0 0
64.Servizos financeiros, agás seguros e fondos de pensións 9 5 1 2 2 4
65.Seguros, reaseguros e fondos de pensións, agás seguranza social obrigatoria 0 0 1 0 0 1
66.Actividades auxiliares aos servizos financeiros e aos seguros 14 10 5 1 2 3
68.Actividades inmobiliarias 13 11 17 7 7 17
69.Actividades xurídicas e de contabilidade 2 8 4 0 1 6
70.Actividades das sedes centrais; actividades de consultoría de xestión empresarial 8 8 12 6 7 4
71.Servizos técnicos de arquitectura e enxeñaría; ensaios e análises técnicas 5 5 8 1 4 8
72.Investigación e desenvolvemento 1 2 0 1 1 0
73.Publicidade e estudos de mercado 4 4 5 1 2 3
74.Outras actividades profesionais, científicas e técnicas 5 1 3 0 0 1
75.Actividades veterinarias 1 0 1 0 0 1
77.Actividades de aluguer 3 0 0 0 0 1
78.Actividades relacionadas co emprego 0 0 0 1 0 0
79.Actividades de axencias de viaxes, operadores turísticos, servizos de reservas e actividades relacionadas con estes 2 2 3 0 0 2
80.Actividades de seguranza e investigación 1 0 2 0 0 0
81.Servizos a edificios e actividades de xardinaría 4 0 0 0 2 4
82.Actividades administrativas de oficina e outras actividades auxiliares ás empresas 6 2 2 0 1 1
84.Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria 0 1 0 0 0 0
85.Educación 7 9 9 0 0 6
86.Actividades sanitarias 7 6 4 3 1 4
87.Asistencia en establecementos residenciais 3 0 3 1 0 0
88.Actividades de servizos sociais sen aloxamento 0 1 0 0 0 1
90.Actividades de creación, artísticas e espectáculos 3 2 4 0 1 2
91.Actividades de bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 0 1 1 0 0 1
92.Actividades de xogos de azar e apostas 0 1 0 0 1 0
93.Actividades deportivas, recreativas e de entretemento 3 3 7 4 2 3
94.Actividades asociativas 0 0 0 0 0 0
95.Reparación de ordenadores, efectos persoais e artigos de uso doméstico 3 1 0 0 0 0
96.Outros servizos persoais 5 4 2 2 2 1
97.Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico 0 0 0 0 0 0
98.Actividades dos fogares como produtores de bens e servizos para uso propio 0 0 0 0 0 0
99.Actividades de organizacións e organismos extraterritoriais 0 0 0 0 0 0

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
03-07-2020
Compartir: