Distribución dos socios fundadores segundo sexo e forma xurídica da sociedade mercantil

Unidade: Persoas
Forma xurídica=Sociedades Mercantís (Total) Espazo=Galicia
  20192019/Decembro
Homes 3.624 312
Mulleres 1.212 102
Total 4.836 414
% Homes 74,9 75,4
% Mulleres 25,1 24,6

Fonte: IGE. Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME)
Nota: Nota: o 15/03/2013 modificáronse os datos do ano 2012 ao seren detectados erros na táboa.
08-01-2020
Compartir: