Poboación de 16 ou máis anos por relación coa actividade económica no trimestre actual segundo a relación coa actividade económica no trimestre anterior. Galicia e provincias

Unidade: Miles de persoas
Espazo=Galicia
  2019/II
  TotalPoboación ocupadaPoboación paradaPoboación inactiva
Total trimestre anterior 2.334,3 1.098,8 140,4 1.095,2
Poboación ocupada (trimestre anterior) 1.081,0 1.036,6 22,5 21,9
Poboación parada (trimestre anterior) 148,5 36,2 81,6 30,7
Poboación inactiva (trimestre anterior) 1.096,5 25,6 36,3 1.034,6
Non consta (trimestre anterior) 8,3 0,3 __ 8,0

Fonte: IGE-INE. Estatística de fluxos da poboación activa
Nota: A categoría "Non consta (trimestre anterior)" inclúe as persoas que cumpriron 16 anos dun trimestre a outro e os que chegaron a Galicia nese período.
( __ ) Non hai observacións na mostra

27-10-2020
Compartir: