Salario bruto anual segundo sexo e grupo de idade
Euros
Variables en filas:  Sexo, Grupo de idade
Variables en columnas:  Espazo, Tempo

  EspañaGalicia
  2014 2014 
Total
      Menor de 25 11.560,2 11.539,3
Homes
      Menor de 25 12.820,3 11.917,6
Mulleres
      Menor de 25 10.316,9 11.161,9

IGE. Elaboración propia a partir dos microdatos da Encuesta de Estructura Salarial do INE


(23-06-2017)
Compartir: