Fogares segundo a súa tipoloxía. Galicia e provincias. Proxeccións de fogares 2018-2033
Fogares
Variables en filas:  Tipoloxía dos fogares, Tempo
Variables en columnas:  Espazo

  A Coruña 
Total
      2018 444.382
Unipersoais
      2018 102.222
Parellas sen fillos
      2018 96.386
Parellas con fillos
      2018 149.187
Unidades monoparentais
      2018 41.750
Outros
      2018 54.837

IGE. Proxeccións de fogares
Datos referidos ao 1 de xaneiro de cada ano

(21-12-2018)
Compartir: