Calendario 2018 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

POBOACIÓN
2018 | 2019
Data de referencia  Data de publicación 
2º Trimestre/2017

Explotación do movemento natural da poboación. 2º trimestre/avance 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

19 Xaneiro 2018
Nomenclátor e nomes e apelidos 2017

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Ano 2017
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

9 Febreiro 2018

Análise das proxeccións de poboación en Galicia
ANÁLISE DAS PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN EN GALICIA

9 Febreiro 2018
2017

Cifras poboacionais de referencia. Ano 2017
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

16 Febreiro 2018
Definitivos 2016

Explotación do movemento natural da poboación. Ano 2016
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

23 Febreiro 2018
2015

Táboas de mortalidade. Ano 2015
TÁBOAS DE MORTALIDADE

16 Marzo 2018
2016/2017

Indicadores demográficos
INDICADORES DEMOGRÁFICOS

13 Abril 2018
3º Trimestre/2017

Explotación do movemento natural da poboación. 3º trimestre 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

20 Abril 2018
Provisionais a 01/01/2018

Nomenclátor e padrón municipal de habitantes. Provisionais a 01/01/2018
NOMENCLÁTOR E PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES

24 Abril 2018
2011-2016

Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia. 2011-2016
CARGA DE POBOACIÓN ESTACIONAL DOS CONCELLOS DE GALICIA

6 Xullo 2018
4º Trimestre/2017

Explotación do Movemento Natural da Poboación (MNP). Ano 2017
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

31 Xullo 2018
2017

Explotación dos movementos migratorios. 2017
EXPLOTACIÓN DOS MOVEMENTOS MIGRATORIOS

31 Agosto 2018
1º Trimestre/2018

Explotación do movemento natural da poboación. 1º trimestre 2018
EXPLOTACIÓN DO MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

26 Outubro 2018
2017

Informe sobre as cifras poboacionais de referencia. Ano 2018
CIFRAS POBOACIONAIS DE REFERENCIA

14 Decembro 2018

Proxeccións de fogares. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE FOGARES

21 Decembro 2018

Proxeccións de poboación. 2018-2033
PROXECCIÓNS DE POBOACIÓN

21 Decembro 2018
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Análise das proxeccións de poboación en Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa trimestral de custos laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Dependencia
    Pensións e outras prestacións
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Contas do sector fogares
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
Compartir: