Calendario 2018 por temas

No calendario por temas preséntanse as actividades referentes ao tema elixido que xa se difundiron e aquelas que están pendentes de se difundir ao longo do ano, acompañadas da data de referencia da información e da data de publicación.

PREZOS
2018 | 2019
Data de referencia  Data de publicación 
Decembro/2017

Índice de prezos ao consumo. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Xaneiro 2018
Decembro/2017

Índice de prezos industriais. Decembro 2017
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Xaneiro 2018
Xaneiro/2018

Índice de prezos ao consumo. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

15 Febreiro 2018
Xaneiro/2018

Índice de prezos industriais. Xaneiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Febreiro 2018
Febreiro/2018

Índice de prezos ao consumo. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Marzo 2018
Febreiro/2018

Índice de prezos industriais. Febreiro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Marzo 2018
Marzo/2018

Índice de prezos ao consumo. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Abril 2018
Marzo/2018

Índice de prezos industriais. Marzo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Abril 2018
Abril/2018

Índice de prezos ao consumo. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Maio 2018
Abril/2018

Índice de prezos industriais. Abril 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Maio 2018
Maio/2018

Índice de prezos ao consumo. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xuño 2018
Maio/2018

Índice de prezos industriais. Maio 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Xuño 2018
Xuño/2018

Índice de prezos ao consumo. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

13 Xullo 2018
Xuño/2018

Índice de prezos industriais. Base 2015. Xuño 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Xullo 2018
Xullo/2018

Índice de prezos ao consumo. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Agosto 2018
Xullo/2018

Índice de prezos industriais. Xullo 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

24 Agosto 2018
Agosto/2018

Índice de prezos ao consumo. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

12 Setembro 2018
Agosto/2018

Índice de prezos industriais. Agosto 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Setembro 2018
Setembro/2018

Índice de prezos ao consumo. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

11 Outubro 2018
Setembro/2018

Índice de prezos industriais. Setembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

25 Outubro 2018
Outubro/2018

Índice de prezos ao consumo. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Novembro 2018
Outubro/2018

Índice de prezos industriais. Outubro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

23 Novembro 2018
Novembro/2018

Informe sobre as variacións nos índices de prezos de consumo. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS AO CONSUMO

14 Decembro 2018
Novembro/2018

Índice de prezos industriais. Novembro 2018
ÍNDICE DE PREZOS INDUSTRIAIS

26 Decembro 2018
POBOACIÓN
    Indicadores demográficos
    Cifras poboacionais de referencia
    Táboas de mortalidade
    Proxeccións de fogares
    Proxeccións de poboación
    Explotación do movemento natural da poboación
    Explotación dos movementos migratorios
    Nomenclátor e padrón municipal de habitantes
    Carga de poboación estacional dos concellos de Galicia
    Análise das proxeccións de poboación en Galicia
SANIDADE
    Información estatística do sistema sanitario galego
TRABALLO
    Enquisa de poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil
    Mostra continua de vidas laborais
    Estatística de fluxos da poboación activa
    Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica
    Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado
    Enquisa de poboación activa. Variables de submostra
    Emprego na Seguridade Social e mutualidades
    Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal
    Enquisa de poboación activa. Módulo sobre a actividade por conta propia
    Explotación das afiliacións á seguridade social
    Enquisa trimestral de custos laborais
BENESTAR E CONDICIÓNS DE VIDA
    Enquisa conxuntural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares
    Enquisa estrutural a fogares. Dependencia
    Pensións e outras prestacións
    Pensións da Seguridade Social por concello de residencia do pensionista
    Enquisa estrutural a fogares. Coidado de menores e conciliación familiar
CONSTRUCIÓN E VIVENDA
    Seguimento e análise da construción
    Estatística de construción de edificios
    Accesibilidade á vivenda
ENERXÍA E INDUSTRIA
    Indice de produción industrial
    Actividade industrial en Galicia
SERVIZOS
    Indicadores de actividade e de VEB do sector servizos
    Indicador da intensidade da demanda turística
    Índice de vendas de comercio polo miúdo
SECTOR EXTERIOR
    Comercio exterior e intracomunitario
    Indices de valor unitario para o comercio exterior
    Índices de competitividade
PREZOS
    Índice de prezos ao consumo
    Índice de prezos industriais
ACTIVIDADE EMPRESARIAL
    Explotación do directorio de empresas e unidades locais
    Contas das sociedades mercantís de Galicia
    Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
    Estatística de multilocalización empresarial
    Indicadores de demografía empresarial
SISTEMA DE CONTAS
    Contas económicas anuais
    Contas económicas trimestrais
    Produto interior bruto municipal
    Contas do sector fogares
    Renda dos fogares municipal
CIENCIA E TECNOLOXÍA
    Comercio exterior de produtos de alta tecnoloxía
INFORMACIÓN ESTATÍSTICA XERAL
    Estudo sobre salarios
    Panorama dos sete grandes concellos
INDICADORES
    Indicadores de innovación
    Sistema de indicadores de lonxevidade
Compartir: