Catálogo de publicacións

Título: MEMORIA ANUAL DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA. CONSELLO GALEGO DE ESTATÍSTICA 2017
Descripción:  Na presente memoria inclúese un resumo da normativa aplicable, as actividades estatísticas de produción propia executadas polo IGE, a composición do Consello Galego de Estatística e breves referencias ás actividades de difusión e xestión do IGE. A información presentada, permite facer un seguimento das actividades realizadas polo organismo e contribúe a que o seu labor sexa máis coñecido, nun intento de achegar, na medida do posible, a información estatística ao cidadán.
Tema:  Organización estatística
Ano de edición: 2018
Formato: Folleto papel/en liña
Descarga en pdf: http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/publicaciones/Memoria_consello_2017.pdf
Data de publicación en liña: 2019
Compartir: