Metodoloxías de Traballo

Proxección de taxas de actividade.
Enquisa de poboación activa.
Enquisa estrutural a fogares. Condicións no traballo.
Enquisa aos demandantes de emprego. 2008
Enquisa de poboación activa. Módulo sobre conciliación entre vida laboral e familiar.
Mostra continua de vidas laborais.
Estatística de fluxos da poboación activa.
Enquisa de poboación activa. Accidentes laborais e problemas de saúde relacionados co traballo. Ano 2013
Enquisa de poboación activa. Decil de salarios do emprego principal.
Enquisa de poboación activa. Estudo sobre a relación coa actividade da poboación xuvenil.
Enquisa de poboación activa. Estatística de mobilidade laboral e xeográfica.
Afiliacións á Seguridade Social por concello de residencia do afiliado.
Módulo da situación dos inmigrantes e os seus fillos en relación co mundo laboral.
Enquisa de poboación activa. Variables de submostra.
Emprego na Seguridade Social e mutualidades.
Módulo sobre a mocidade no mercado laboral. 2016
Enquisa de poboación activa. Emprego das persoas con discapacidade.

Compartir: