Catálogo de publicacións

Publicacións sobre "Agricultura e pesca"   4 publicación(s) atopada(s)
1.- ENQUISA SOBRE A ESTRUTURA DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS
Esta publicación recolle un resumo dos resultados, para a Comunidade Autónoma de Galicia, da Enquisa sobre a estrutura das explotacións agrícolas que elabora o INE no 1997.
2.- A ESTATÍSTICA NA AGRICULTURA
Esta obra é una reedición da presentada polo IGE en 1989, engadindo respecto daquela un anexo estatístico 1987-1990.
3.- A ESTATÍSTICA NA AGRICULTURA
Nesta publicación preséntase una visión cuantitativa da actividade agraria na Comunidade Autónoma que serve de base a unha análise da situación e funcionamento daquela.
4.- ENQUISA DE BOVINO. ANO  
Nestas publicacións preséntase para o ano de referencia a evolución das variables estruturais, económicas e sociais das explotacións de vacún a nivel provincial e da comunidade autónoma.

NOTA: No período 1992-1994 titulábase Enquisa de explotacións de vacún en Galicia. A partir do ano 2001 os datos publícanse directamente na páxina web.
Compartir: